Uzasadnienie i cele projektu


alessandro-bianchi-_kdTyfnUFAc-unsplash

 

 

Idea projektu EU-PV-Trainer wpisuje się w instrumenty UE wspierające kształcenie praktyczne i elastyczne ścieżki uczenia się oraz ukierunkowane na poprawę jakości edukacji poprzez odniesienie do efektów uczenia się do Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) i krajowych ram kwalifikacji (NQF), uwzględnienie systemu walidacji i Europejskiego Systemu Transferu Punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), a także bezpośrednie powiązanie z krajowymi systemami kształcenia i szkolenia oraz narzędziami Unii Europejskiej na popularyzacji mobilności i przejrzystości oraz uznawania kwalifikacji.

 

 

 

Na podstawie danych z diagnoz przeprowadzonych w państwach partnerach projektu możemy stwierdzić, że we wszystkich krajach partnerskich w sposób dość ogólny sformułowane są wymagania odnośnie kwalifikacji jakie powinien posiadać trener PV. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu odwołujemy się do poniższych wniosków płynących z diagnoz:

1) obserwujemy wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na trenerów PV spowodowany choćby wzrostem zapotrzebowania na instalacje fotowoltaiczne i towarzyszącym mu wzrostem zapotrzebowania na instalatorów PV spowodowanym choćby:

  • koniecznością zmniejszania przez państwa członków UE emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 20%, co też w ocenie ekspertów ma przyczynić się do stworzenia ponad 1 milion nowych miejsc pracy w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym pozyskiwanych za pośrednictwem instalacji PV (Strategia Europa 2020);
  • koniecznością realizacji zobowiązania osiągnięcia 20% udziału energii wytwarzanej za pośrednictwem odnawialnych źródeł energii do całkowitej wytwarzanej energii (Rynek fotowoltaiki w Polsce, 2013);
  • znacznym zwiększeniem produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych w latach 2020-2025 (Raport PEP, 2013);
  • faktem, że instalatorzy PV są wskazani przez 8 państw UE jako jeden z dziewięciu zawodów mających wpływ na poprawę wydajności produkcji energii z zasobów naturalnych (CEDEFOP, 2015);
  • ważne prawne rozwiązania w UE wymagają między innymi przejściowej poprawy kompetencji instalatorów PV.

2) Na rynku usług edukacyjnych następuje zwiększenie liczby akredytowanych placówek szkoleniowych przygotowujących instalatorów PV, co przekłada się na wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych trenerów PV (np. w Polsce w roku 2016 było 57 akredytowanych instytucji szkoleniowych– dane Urzędu Dozoru Technicznego, 2016).

3) Brak jednoznacznie sprecyzowanych wymagań kwalifikacyjnych odnośnie trenera PV (poziom wykształcenia i doświadczenia zawodowego, kompetencje zawodowe) nie sprzyja jakości szkoleń (PL, ES, CY, RO);

4) Brak jest na rynku usług edukacyjnych ofert doskonalenia zawodowego dla trenerów PV (PL, ES, CY, RO).

5) Z analizy ofert pracy zamieszczonych na stronach www wynika wzrost zainteresowania trenerami PV.

6) Z przeprowadzonych wywiadów z pracownikami instytucji szkoleniowych wynika, że trenerami PV są często specjaliści, którzy nie mają przygotowania pedagogicznego (trenerskiego) i/lub posiadają luki w obszarze wiedzy i/lub umiejętności praktycznych związanych z montażem instalacji PV.

7) Brak jest systemów certyfikacji kompetencji zawodowych trenerów PV w krajach partnerskich.

Projekt ma sprzyjać zwiększeniu mobilności nauczycieli / trenerów PV poprzez wprowadzenie do procesu kształcenia możliwości nauki języka obcego zawodowego z obszaru PV.

Wypracowane w projekcie rezultaty bazujące na rozpoznaniu i transferze dobrych praktyk europejskich (w szczególności z Hiszpanii) w zakresie PV, przyczynią się do aktualizacji, ujednolicenia i usystematyzowania kompetencji specjalistycznych, trenerskich i językowych trenerów PV w krajach partnerów Projektu.

W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie działań ukierunkowanych na poprawę jakości kształcenia i szkolenia przyszłych instalatorów systemów fotowoltaicznych (PV) poprzez wyrównanie i podniesienie jakości przygotowania zawodowego trenerów PV prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne, z uwzględnieniem wytycznych zawartych w instrumentach UE, w szczególności: ERK, KRK, ECVET, EQAVET i wymagań obowiązujących w krajach partnerskich.

 

 

 

Cele szczegółowe projektu uwzględniają podwyższenie jakości szkoleń zawodowych instalatorów systemów fotowoltaicznych poprzez:

  • uznawanie efektów uczenia się (pozaformalnego i nieformalnego) edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaicznych;
  • budowę kursu blended learning, jako nowej technologii do osiągnięcia szerszego zasięgu i lepszych efektów nauczania;
  • opracowanie programu szkolenia modułowego łączącego teorie z praktyką i pakietów edukacyjnych na bazie analizy procesu pracy (wykonywanych zadań zawodowych, wymaganych do ich wykonania umiejętności, wiedzy i kompetencji) trenera-szkoleniowca w obszarze fotowoltaiki opisanych poprzez standard kompetencji zawodowych;
  • rozwój kompetencji zawodowych edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaiki o kompetencje trenerskie oraz zawodowe związane z fotowoltaiką uzupełnione o posługiwanie się językiem obcym zawodowym;
  • podniesienie kompetencji edukatorów osób dorosłych prowadzących zajęcia teoretyczne i praktyczne dla instalatorów systemów fotowoltaiki skutkuje podwyższeniem poziomu ich konkurencyjności na rynku pracy oraz zwiększeniem szans na zatrudnienie (w przypadku bezrobotnych lub poszukujących pracy) lub utrzymanie zatrudnienia.

Grupą celową w projekcie są osoby prowadzące zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie fotowoltaiki lub zainteresowane ich prowadzeniem, spełniające wymagania prawne obowiązujące w poszczególnych krajach partnerskich. Mogą to być osoby pracujące lub zagrożone utratą pracy (np. nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu w szkołach zawodowych, osoby prowadzące zajęcia na kursach zawodowych w placówkach kształcenia ustawicznego, nauczyciele akademiccy), a także osoby poszukujące pracy oraz pracodawcy świadczący usługi z zakresu fotowoltaiki. Z wypracowanych rezultatów mogą skorzystać także przedstawiciele instytucji szkoleniowych, pracodawcy, europejskie i krajowe zrzeszenia pracodawców, stowarzyszania, fundacje, instytucje walidujące i potwierdzające kwalifikacje