Λογική & Στόχοι


Η ιδέα του έργου EU-PV-Trainer εντάσσεται στα ευρωπαϊκά μέσα  που βασίζονται σε πρακτικές και ευέλικτες διαδρομές μάθησης και βελτιώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης λόγω των καθιερωμένων ευρωπαϊκών πλαισίων αναφοράς, όπως το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (NQF) που σχετίζεται με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων ( EQF) μαζί με το σύστημα επικύρωσης και το Ευρωπαϊκό Πιστωτικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), που συνδέονται άμεσα με τα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και με τα εργαλεία της ΕΕ για κινητικότητα και διαφάνεια και αναγνώριση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων. Σύμφωνα με τη διεξαγωγή της ανάλυσης που έγινε πριν από την προετοιμασία της αίτησης, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σε όλες τις χώρες των εταίρων υπάρχει σαφής έλλειψη ειδικευμένων εκπαιδευτών φωτοβολταικών (ΦΒ)  και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτά  από τις ανάγκες της αγοράς εργασίας:

1) Η αύξηση της ζήτησης των εκπαιδευτών για φωτοβολταικά  συνδέεται με την ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών και την ανάγκη προετοιμασίας των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που συνδέεται με τις προτεραιότητες: – μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 20% – πάνω από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας  διακυβεύονται (Στρατηγική Europa2020) – υποχρέωση να μοιράζονται το  20%  της  ενέργειας  από το OZE στη συνολική παραγόμενη ενέργεια που προωθεί την ανάπτυξη της ΦΒ στην ΕΕ (Αγορά φωτοβολταϊκών στην Πολωνία, 2013) – Μεταξύ  2020-2025 θα  ξεκινήσει η  παραγωγή ενέργειας με τη χρήση των φωτοβολταϊκών κυψελών για μεγάλη κλίμακα (έκθεση PEP, 2013) – Οι εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων είναι ένα από τα εννέα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη βελτίωση της αποδοτικής χρήσης των φυσικών πόρων που αναφέρονται στην ομάδα των 8 χωρών της ΕΕ (Cedefop, 2015) – οι έγκυρες νομικές λύσεις στην ΕΕ απαιτούν, μεταξύ άλλων, την ενδιάμεση βελτίωση των ικανοτήτων των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων

2) αύξηση του αριθμού των διαπιστευμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προετοιμάζουν τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων (στην Πολωνία υπάρχουν  57 διαπιστευμένοι εγκαταστάτες) (Γραφείο Τεχνικής Επιθεώρησης, 2016) 3) ασαφείς απαιτήσεις προσόντων για εκπαιδευτές ΦΒ (επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής πείρας) δεν συμβάλλουν στην ποιότητα της κατάρτισης (ΠΟΛ, ΙΣΠ, ΚΥΠ, ΡΟΥ)

3) Δεν υπάρχουν προσφορές κατάρτισης για εκπαιδευτές ΦΒ(ΠΟΛ, ΙΣΠ, ΚΥΠ, ΡΟΥ)

4) Αύξηση του αριθμού κενών θέσεων για εκπαιδευτές ΦΒ (ανάλυση www)

5) Οι εκπαιδευτές φωτοβολταϊκών είναι συχνά οι ειδικοί που δεν είναι προετοιμασμένοι για τις δραστηριότητες των εκπαιδευτών ή για τους ειδικούς με τη γνώση των ΦΒ (Συνεντεύξεις με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα)

6) Έλλειψη πιστοποίησης των  εκπαιδευτών  ΦΒ στις χώρες εταίρους. Ένας από τους στόχους του έργου είναι η αύξηση της κινητικότητας τω καθηγητών / εκπαιδευτών στον τομέα των φωτοβολταϊκών (ΦΒ), μέσω της εισαγωγής εξειδικευμένων στοιχείων κατάρτισης ξένων γλωσσών. Τα αποτελέσματα του έργου που αναπτύχθηκαν με βάση τη διάγνωση και τη μεταφορά καλών πρακτικών των ευρωπαϊκών χωρών-εταίρων  (ιδίως της Ισπανίας) στον τομέα των φωτοβολταϊκών θα συνεισφέρουν στην αναβάθμιση και τυποποίηση των επαγγελματικών ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των γλωσσικών, των καθηγητών  / εκπαιδευτών των ΦΒ στις χώρες των εταίρων.

Ως εκ τούτου, είναι λογικό να ληφθούν μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των μελλοντικών εγκαταστατών ΦΒ εγκαταστάσεων, ευθυγραμμίζοντας και βελτιώνοντας την ποιότητα της επαγγελματικής προετοιμασίας των ατόμων που διδάσκουν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα φωτοβολταϊκών, λαμβάνοντας υπόψη το EQF, το NQF, το ECVET, το EQAVET Και την ιδιαιτερότητα των χωρών εταίρων. Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την ενίσχυση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης / κατάρτισης των εγκαταστατών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με:

• η  στάθμιση  και η βελτίωση της ικανότητας των καθηγητών / εκπαιδευτών της ΕΕΚ που πραγματοποιούν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για τους εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του επιπέδου ανταγωνιστικότητάς τους στην αγορά εργασίας και την αύξηση της απασχολησιμότητας ή τη διατήρηση της απασχόλησης

• να δημιουργήσουν ένα μάθημα συνδυασμένης μάθησης για να αποκτήσουν περισσότερες γνώσεις  και καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα

• αναγνώριση των μη τυπικών και άτυπων μαθησιακών αποτελεσμάτων  των εκπαιδευτών που πραγματοποιούν θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων

• την ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος  με ενότητες που συνδυάζει τη θεωρία με την πρακτική και εκπαιδευτικά πακέτα που βασίζονται στην ανάλυση της εργασιακής διαδικασίας (επαγγελματικά καθήκοντα και δεξιότητες, γνώσεις και ικανότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση τους) του καθηγητή /  εκπαιδευτή ΦΒ που περιγράφεται από το  πρότυπο των επαγγελματικών ικανοτήτων

• την ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας των καθηγητών  / εκπαιδευτών που συμπληρώνεται από την ξένη γλώσσα για πρακτική χρήση στο συγκεκριμένο πεδίο της φωτοβολταϊκής,  και των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του εκπαιδευτή ΦΒ.

Η ομάδα στόχος του έργου είναι άτομα που διεξάγουν θεωρητική και πρακτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων ή ενδιαφέρονται για να κάνουν  τέτοια εκπαίδευση και συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στις χώρες εταίρους. Μπορούν να απασχολούνται ή να κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους (π.χ. καθηγητές και εκπαιδευτές πρακτικής κατάρτισης σε επαγγελματικές σχολές, άτομα που διενεργούν επαγγελματικά μαθήματα σε ιδρύματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης ή καθηγητές πανεπιστημίων), καθώς και άτομα που αναζητούν εργασία και εργοδότες που παρέχουν υπηρεσίες στον τομέα των  ΦΒ .