Πνευματικά Προϊόντα


ΠΠ1

Η εις βάθος διάγνωση των απαιτήσεων των  προσόντων για έναν εκπαιδευτή που πραγματοποιεί θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στον τομέα των φωτοβολταϊκών και μια μεθοδολογία ανάπτυξης ενός προτύπου επαγγελματικής ικανότητας

 

Διαβάστε Online την περίληψη

ΠΠ2

Πρότυπο επαγγελματικών ικανοτήτων για τον εκπαιδευτή ΦΒ συστημάτων

 

Διαβάστε Online

ΠΠ3

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ενότητες για τον εκπαιδευτή φωτοβολταικών σε σχέση με το ECVET

 

Διαβάστε Online

ΠΠ4

Τράπεζα εκπαιδευτικών ενοτήτων για τον εκπαιδευτή φωτοβολταικών σε σχέση με τις απατήσεις του ECVET  (σταθερή μάθηση)

Ενότητα1

Ενότητα 2- U1

Ενότητα 2 - U2

Ενότητα 2 - U3

ΠΠ5

Ηλεκτρονική πλατφρόρμα (E-Learning) κατάρτισης για τον εκπαιδευτή φωτοβολταϊκών

ΠΠ6

Τράπεζα εξετάσεων με τη μορφή εργαλείου πληροφορικής για τον έλεγχο του επιπέδου επαγγελματικών ικανοτήτων του εκπαιδευτή φωτοβολταϊκών

 

 

ΠΠ7

Ανάπτυξη μοντέλου κοινοτικής πιστοποίησης για τον εκπαιδευτή φωτοβολταϊκών σε σχέση με τις απαιτήσεις του EN ISO 17024

 

Διαβάστε Online

ΠΠ8

Δημοσίευση με τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα του έργου

 

Διαβάστε Online