Βασικές πληροφορίες έργου


Πρόγραμμα: Erasmus+
Βασική Δράση: Συνεργασία για Καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών
Δράση: Strategic Partnerships
Τίτλος Έργου: Μοντέλο κατάρτισης και πιστοποίησης για τους εκπαιδευτές φωτοβολταικών με την χρήση του συστήματος ECVET
Ακρώνυμο έργου: EU-PV-Trainer
Ημερομηνία έναρξης: 01/09/2016
Ημερομηνία λήξης: 31/08/2019
Αριθμός Έργου: 2016-1-PL01-KA202-026279